Obiectivul general

Construirea și oferirea unui mediu școlar și a unei oferte educaționale profesioniste și favorabile dezvoltării.

Obiectivele specifice


  1. Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale anuale a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, în viziune integrată, la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ, în concordanţă cu cerinţele pieţei, în perioada 2017-2020;
  2. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare, prin implementarea unui program de formare de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special pus pe asigurarea transferabilității acestora, în concordanță cu așteptările beneficiarilor direcți și indirecți, în perioada 2017-2020;
  3. Asigurarea unui parteneriat eficient al liceului cu ceilalţi actori sociali, prin stimularea unei comunități școlare vibrante, care să angajeze elevii în proiecte de angajament și responsabilizare și să contribuie la reducerea cu cel puțin 25% a ratei absenteism/de părăsire timpurie a școlii, în perioada 2017-2020;
  4. Perfecţionarea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al școlii, în concordanţă cu exigenţele învăţământului modern, prin participarea a cel puțin 10 %/an școlar la workshopuri/stagii de formare/schimburi de experiență, în perioada 2017-2020;
  5. Orientarea şi consilierea elevilor (cel puțin 5% din elevii fiecărui ciclu de învățământ/an școlar), asistenţă acordată părinţilor (cel puțin 5% din părinții elevilor fiecărui ciclu de învățământ)/ an școlar, în vederea construirii orientării școlare și a construirii unei cariere de succes a elevilor, în perioada 2017-2020;
  6. Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de învățământ, prin implementarea unui program de intervenție anual de reamenajare și modernizare a spațiilor școlare și auxiliare, în perioada 2017-2020;
  7. Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii, prin elaboraea și implementarea unui portofoliu de documente și proceduri manageriale, complet, coerent, eficient și aficae, elaborat prin consultări publice și consens asumar, în perioada 2017-2020.
SMART Obiective